អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
.............................................
    

យើងមិនមែនលេខ ១ ដោយចៃដន្យទេ

 
 

ក្រុម ដេសចូយូគ ដែលជាសហគ្រាសទី ១ ខាងអាងហែលទឹក និងជាអ្នកឧបត្ថម្ភជា ផ្លូវការ ដល់សម្ព័ន្ធបារាំងខាងការហែលទឹក សព្វថៃ្ងនេះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ជាង ៦០ ដោយមានទីតាំងលក់ទំនិញដាក់យីហោរបស់ក្រុមនេះចំនួន ៣៥០ កនែ្លងអ្នកជាវ ដែលមាន សញ្ជាតិ និងវប្បធម៌ផេ្សងៗ ហើយដែលសុទ្ធតែត្រូវទាក់ទាញដោយទស្សនៈតែមួយ និង គំនិតមួយ៕

 
 
                Download Khmer Unicode