អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 
.............................................
    

..............សិល្បៈមួយក្នុងការរស់នៅ

 
 

លោកអ្នកមានបំណងចង់បានអាងហែលទឹកមួយសំរាប់ជាផាសុខភាពរបស់ លោកអ្នក និងរបស់មិត្ត ភក្តិរបស់អ្នកឬ? សូមអញ្ចើញទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកជំនាញការជាអ្នកឯកទេសខាង សាងសង់ អាងហែលទឹកដែលអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកអ្នកក្នុងការជ្រើសរើស និងចាត់ចែងរៀបចំ បំណងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នក។​ ក្រុមហ៊ុននឹងជូន យោបល់ដោយលំអិតនិងច្បាស់លាស់ដោយឥតគិត ថៃ្លហើយគិតគូតមៃ្លដឹកនាំសម្ភារៈ តមៃ្លការនាំអោយមានទំនាក់ទំនង ឬតមៃ្លការងារសាងសង់ក្នុងកំរិត ដូចគ្នា និងសមល្មមចិត្តលោកអ្នក។ បើលោកអ្នកជ្រើសរើសអាងហែលទឹក ដេសចូយូគ លោកអ្នកនឹង ទទួលបានគុណប្រយោជន៏នៃបទពិសោធន៏ ២៥ ឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំ ប្រយោជន៏នៃគុណភាពនៃគ្រឿង ប្រដាប់ផលិតដោយ រោងចក្រឧស្សាហកម្ម និងគុណប្រយោជន៏ដែលបានមកពីសេចក្តីមុតមាំរបស់ ជំនាញការម្នាក់ដែលយល់ចិត្តលោកអ្នកដែលត្រៀមចាំបំរើ លោកអ្នកជានិច្ច និងដែលខិតខំបំពេញ បំណងលោកអ្នកក្នុងកំរិតខ្ពស់។ ជ្រើសរើសយកអាងហែលទឹក ដេសចូយោគ មួយគឺបានជ្រើសរើស យកសន្តិសុខដោយសារតែការធានាមួយក្នុងប្រទេស និងលើឆាកកអន្តរជាតិបនែ្ថមពីលើការធានា ដោយអ្នកផលិតក្នុងរយៈ ពេល 10 ឆ្នាំចំពោះការសាងសង់។ សូមលោកអ្នកទុកចិត្តលើ ពួកអ្នកជំនាញ ដេសចូយូគ ដែលបានបង្ហាញស្នាដៃខ្លួនហើយ សូម លោកអ្នកទុកចិត្តលើ អ្នកលេខ ១ !