អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 
.............................................
    

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ក្នុងពិភពលោក

 

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនៅត្រៀមចាំបំរើលោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា

 

    - យើងរចនារូបរាងអោយមានរូបភាពរលូនជាមួយបរិស្ថាន

    - យើងធើ្វការសាងសង់ដោយបុគ្គលិកជំនាញ ហើយមានបទពិសោធន៏គ្រប់គ្រាន់

    - យើងថែទាំជួសជុល និងដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់អាងទឹក ដែលយើងបានសាងសង់

    - យើងមានលក់សំភារៈអាងហែលទឹកគ្រប់ប្រភេទ

 

យើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវអាងដែលមានប្រព័ន្ធបចេ្ចកវិទ្យា វិស្វកម្មខ្ពស់ និងទំនើប ពេញនិយមនៅទ្វីបអីរ៉ុប និងពិភពលោក