អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 
.............................................
    

"គីបេរ៉ុង" អាងហែលទឹកសំរាប់ ៤ រដូវ

 
 

ការប្រើប្រាស់អាងហែលទឹក មិនមែនពឹងផែ្អកលើទំហំ ឬជំរៅរបស់អាងហែលទឹកទេ តែពឹងផែ្អក លើគ្រឿងប្រដាប់របស់អាងហែលទឹក ការធើ្វសសៃ លើកកំលាំង។

 

កីឡា ការលើកកំលាំង សុខភាព

 
 
 
 
 
 

សូមលោកអ្នកមុជលេង ដោយសប្បាយរីករាយក្នុង "គីបេរុង" របស់លោកអ្នក នៅលំនៅដ្ឋាន របស់លោកអ្នកមួយឆ្នាំទល់ មួយឆ្នាំ ទាំងពេលរងា ទាំងពេលក្តៅ រាល់ថៃ្ងចុះ។ គ្រឿងប្រដាប់ របស់ "គីបេរុង" ដូចគ្នា និងគ្រឿងប្រដាប់របស់វិទ្យាស្ថានខាងការ ព្យាបាលដោយទឹកសមុទ្រ និងដោយ ធាតុអាកាសសមុទ្រ ទាំងឡាយដែរ។