អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 
.............................................
    

រចនាសម័្ពន្ធ បេតុង ដេសចូយូគ

និង តួអាងហែលទឹកមាំបំផុត

 

រចនាសម្ព័ន្ធបេតុង ដេសចូយូគ មានភាពសាមញ្ញបំផុតធានា សនិ្តសុខ កំរិតខ្ពស់ និងសំរួលការសាងសង់ អោយមានភាពឆាប់រហ័ស បំផុត។ រចនាសម្ព័ន្ធបេតុងនេះ ដែលត្រូវបានធើ្វឡើងដោយលោក ជីន ដេសចូ យូគ និងទទួលបានប្រកាសនីយប័ត្រនៅឆ្នាំ ១៩៧៨ បានធើ្វអោយវណ្ណ កម្មទាំងឡាយរបស់ យើងត្រូវបាន សាងសង់ ដោយបេតុង អារម៉េ ដែល ប្រកបដោយគុណភាពល្អៗ សុទ្ធសាធ គ្មានគុណភាពអន់ដ៏តិចតួច សោះ។ បេតុងដែលចាំបាច់សំរាប់អោយ អាងទឹកលោក ធន់បំផុតនេះ បានត្រូវប្រើប្រាស់ ក្នុងការសាងសង់ របស់ក្រុម ដេសចូយូគ លើសពី ៨០%។ "តួអាងហែលទឹកមាំបំផុត" របស់ក្រុម ដេសចូយូគ ដែសសព្វថៃ្ង ត្រូវបានផលិត​ដោយម៉ាស៊ីន កៀប ៦៥០ និង ១៣០០ តោន តាមវិធី កែឆ្នៃវត្ថុធាតុដើម ពិសេសនោះ ត្រូវស្ថិតក្នុងសភាពដែលនឹងត្រូវកែឆ្នៃជា ថ្មីរហូតនិងប្រកប ដោយភាពរឹងមាំ និងទប់ទ្រដោយខ្លួនឯង។

 "តួអាងហែលទឹក" នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទីកនែ្លងជុំវិញទីតាំងអាង និងធានាភាពមាំមួនអាងហែល ទឹកលោកអ្នកទៀតផង។ បើប្រើរចនាសម្ព័ន្ធបេតុង ដេសចូយូគ លោកអ្នកអាចធើ្វអាង ហែលទឹក ដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត ដែលមានរូបរាង និងទំហំគ្រប់បែប តាមចិត្តលោកអ្នកនៅលើដីដែលមាន សភាពបែបណាក៏បាន។ រចនាសម្ព័ន្ធអាងហែលទឹកធានាគុណភាពយៈពេល ១០ ឆ្នាំ ព្រមទាំង បនែ្ថមការធានាពីការអាចថែទាំអាចពិនិត្យ វើរីតាស ទៀតផង។ ដើម្បីអាចឈានដល់ការសំរេចជា រូបរាងរបស់ការស្រមៃចង់បានរបស់លោកអ្នកត្រូវការ ចាំបាច់ត្រូវតែមានដំណាក់ការអនុវត្តន៏ការងារ ៤ ដំណាក់ការ និងពេលវេលាមួយអាទិត្យ គឺជាការងារសាងសង់ដ៏សាមញ្ញដែលលោកអ្នក អាច ទុកដាក់អោយក្រុមអ្នកជំនាញការខាង ការងារនេះធើ្វខ្លួនឯង៕