អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 
.............................................
    

តើលោកអ្នកចង់អោយទឹកក្នុងអាងមានភាពទាក់ទាញដែររឺទេ?

 

     ប្រសិនបើអ្នកចង់អោយទឹកក្នុងអាងមានភាពទាក់ទាញនោះ!

ខាងក្រោមនេះជាអី្វដែលអ្នកត្រូវធើ្វ     

 

    - លាងសំអាតអាងបាន ២ដងក្នុង ១សប្តាហ៍

    - សំអាតចេញ និងការពារសត្វល្អិត ឬប្រើស្បែត្រងជាប្រចាំថៃ្ង

    - ពិនិត្យមើលដុំក្លរ និង ភីអេចក្នុងអាងរៀងរាល់សប្តាហ៍

    - លាងសំអាតម៉ាស៊ីន លាងសំអាតទឹករៀងរាល់សប្តាហ៍

    - ដុសជូតតាមជញ្ជាំងអាងក្នុងករណីទឹកពណ៌បៃតងដើម្បីបពា្ឈប់កុំអោយមានស្លែ

    - វិធីប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមី និងរបៀបថែទាំអាងទឹក

 

      ដើម្បីធានាសុវត្តិភាពអាងរបស់លោកអ្នក!

សូមអោយប្រើផលិតផលរបស់ ដេសចូយូ