អាងហែលទឹកបារាំង
សិល្បះមួយក្នុងការរស់នៅ
បទពិសោធន៏
សេវាកម្ម
បចេ្ចកវិទ្យា ​និង ការសាងសង់
ប្រពន្ធ័ត្រងទឹក
រិធីថែទាំអាង និងការប្រើថ្នាំគីមី
លក្ខណៈពិសេស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
 
.............................................
    

ប្រពន្ធ័ត្រងទឹកទំនើប ដេសចូយូគ

 

ទ្រង់ទ្រាយនៃប្រព័ន្ធត្រងទឹក ដេសចូយួគ ត្រូវបានបងើ្កតឡើង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកគ្រប់យ៉ាង ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់អាងហែលទឹក។ "អាងហែលទឹកដែលមានតួជិត" ដែលបាន ទទួលប្រកាសនីប័ត្រនៅឆ្នាំ ១៩៨៣ មានសភាពបចេ្ចកទេសជាប់តែឯង គ្មានទាក់ទងនឹងអ្វី ចៀសផុតពី ការប្រើ បំពង់បង្ហូរ រឺទុយោកប់ក្នុងដី ការចោះជញ្ជាំង ការតភ្ជាប់ផែ្នកផេ្សងៗ ការផ្សារ... ដូចនេះទើបមិន អាចមានការធ្លាយបំពង់ទឹក ការជ្រាបទឹកទេ។ នេះជាបចេ្ចកទេសមួយដែលមានកំរិតខ្ពស់ក្នុងកាបំរើការងារ និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់៖ ដោយសារកំលាំងខ្លាំងនៃម៉ាស៊ីនបូម និងតម្រងទឹកដែលមានស្រទាប់ សកម្មត្រងទឹកដែលធានាបាន ចំពោះការត្រងទឹកក្នុងអាងហែលទឹកទាំងមូល និងធើ្វអោយទឹកក្នុងអាង ហែលទឹកទាំងមូលថ្លាល្អឥត ខ្ចោះ៕

 

ប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់សំរាប់ត្រងទឹកដែលហៅថា៖ "ជាគំរូ (ដែលធ្លាប់មានពីមុនមក)" បំពង់បង្ហូរបង្កប់ក្នុងដី និងផែ្នក ឧបករណ៏សំរាប់តភ្ជាប់៕

 
 

 
ឯប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់សំរាប់ត្រងទឹក ដេសចូយូគ បំរើ ការងារក្នុងកំរិតខ្ពស់បំផុត និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ខ្ពស់៕

 

រូបរាងប្រព័ន្ធត្រងទឹក ដេសចូយូគ